Algemene voorwaarden Yogademics


 

Definities

 1. Yogademics: Smitworks, gevestigd te Rozendaal onder KvK nr. 5280133716205553.
 2. Klant: degene met wie Yogademics een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Yogademics en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Yogademics.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Lidmaatschappen

 1. De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement (beschikbaar in de toekomst)af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
 2. Een yoga-abonnement of leskaart van Yogademics is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).
 3. Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat of een zware blessure heeft, kan het abonnement in overleg met Yogademics voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 4. Een losse les of een proefles heeft een geldigheidsduur van 1 maand.
 5. In het geval van een 5 rittenkaart met de geldigheidsduur van 3 maanden is het niet mogelijk om de rittenkaart te pauzeren of te bevriezen.
 6. In het geval van een 10 rittenkaart met de geldigheidsduur van 6 maanden is het niet mogelijk om de rittenkaart te pauzeren of te bevriezen.
 7. Een rittenkaart loopt automatisch af na 3 of 6 maanden. Dit wordt niet automatisch verlengd.
 8. Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 9. Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Yogademics, bij voorkeur per email. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed.

 

Betalen en prijzen

 1. Betaling geschiedt via Molly, lesreservering geschiedt via de Trainin app.
 2. Betaling dient voorafgaand aan lessen te geschieden.
 3. Alle prijzen die Yogademics hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 4. Alle prijzen op die Yogademics hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yogademics te allen tijde wijzigen. 
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Yogademics vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Yogademics, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Yogademics een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Yogademics heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Yogademics website
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Yogademics prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Yogademics op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Yogademics gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Yogademics. 

 

Opzegging lidmaatschap

 1. De deelnemer kan een geldend lidmaatschap altijd beëindigen, via een e-mail naar koensmit88@gmail.com
 2. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
 3. Restitutie van (een deel van) de strippenkaart of abonnement voor gemiste lessen is niet mogelijk.

 

Beeldmateriaal en tekst

 1. Deelnemer is akkoord met opname van beeldmateriaal die voor promotiedoeleinden gebruikt kan worden.
 2. Indien deelnemer niet akkoord is met gebruik van beeldmateriaal ter promotie, maakt hij het expliciet kenbaar middels een e-mail naar koensmit88@gmail.com.
 3. Zowel beeld als tekst op https://www.yogademics.nl , zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Yogademics. Het is niet toegestaan deze tekst of beelden te gebruiken zonder overleg met en toestemming van Yogademics.

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 2. Elke deelnemer is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen.
 3. Yogademics kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.
 4. Yogademics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 5. Yogademics is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 6. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Yogademics die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 7. De klant geeft op eerste verzoek van Yogademics de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 8. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogademics, dienen te worden vergoed.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Yogademics enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Yogademics voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 3. Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yogademics
 4. Op feestdagen is Yogademics gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en website. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 5. Yogademics heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Yogademics tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Yogademics tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Yogademics.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Yogademics de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Yogademics redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Yogademics geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Yogademics daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Yogademics uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Yogademics in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Yogademics gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Yogademics is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yogademics zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Opgesteld op 11 juni 2021.